Nasze usługi obejmują:

1. Wstępne przygotowanie inwestycji, w tym:

 • – wizja lokalna w miejscu przyszłej biogazowi
 • – zbadanie możliwości przyłączenia do odbiorców energii elektrycznej bądź cieplnej
 • – sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • – przeprowadzenie wymaganych konsultacji społecznych
 • – po skompletowaniu dokumentacji wystąpienie o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dotyczy planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)
 • – uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a w razie konieczności złożenie wniosku o zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
 • – uzyskanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • – po uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

 

2. Przygotowanie technologiczne:

 • – dobór odpowiedniej technologii na podstawie dostępnej biomasy
 • – badanie próbek dzięki współpracy z certyfikowanymi laboratoriami

 

3. Realizacja inwestycji właściwej:

 • – przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego przez doświadczonego projektanta
 • – plan zagospodarowania terenu, uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • – sprawne przeprowadzenie procesu budowlanego
 • – geodezyjna obsługa inwestycji, inwentaryzacja powykonawcza

 

4. złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletem dokumentów oraz studium wykonalności. Oferujemy także pośrednictwo w kontaktach z bankami.

 

Nasza współpraca polega się na obopólnym zaufaniu. W trosce o racjonalizację kosztów po stronie Inwestora, po przeprowadzeniu wstępnej analizy opłacalności przygotowujemy wyłącznie niezbędne dokumenty i przeprowadzamy jedynie konieczne pomiary i badania.
Na życzenie Klienta zakres usług może ulec rozszerzeniu.

 

Współpracujemy z kilkoma wykonawcami na terenie Niemiec posiadającymi wieloletnie doświadczenie w budowie biogazowni, także z zastosowaniem najnowszych technologii zapewniających 20-30% zmniejszenie zużycia biomasy przy tej samej wydajności.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!